Home Société HAITI/SOCIETE: Tizonnay seksyèl sou timoun; ki konsekans?

HAITI/SOCIETE: Tizonnay seksyèl sou timoun; ki konsekans?

by Sherlande MICHEL
0 comment

Tizonnay seksyèl se yon pakèt vye jès seksyèl ak vyolans epi menas yon moun rive sibi nan lavi li. Zak sa konn fèt nan plizyè fason tankou rive touche kò moun nan, fòse manyen li san li pa vle.Nan sans sa, ki enpak ak konsekans tizonnay ka lakoz lakay yon timoun ki viktim zak sa?

Genyen anpil dega ki ka fèt lè yon timoun sibi zak tizonnay seksyèl, epi bagay sa yo ka rete tankou yon remò nan lavi li. Dapre psikolog Maurice Jean, tizonnay ka fè move enpak sou sante ak ledikasyon timoun nan. Li ka menm rive rann li kriminèl tou lè li fin aji sou sante mantal li. Tizonnay seksyèl la gen yon jan li fè enpak sou chak timoun diferan ki sibi li. Li pa aji menm jan sou yo tout.

Pi lwen, psikològ la di tizonnay konn fè gwo enpak psikolojik tousuit apre zak la fin fèt. Genyen lòt siy ki konn parèt tou nan relasyon timoun nan ak lòt moun pandan li ap devlope tankou: laperèz, move kòlè ak estrès. Sa ka rann lipran limit li ak tout moun ki ka vin fè li santi li koupab pou sa k rive a jouk sa rann li touye tèt li.

Psikològ Maurice fè konnen gen anpil nan timoun sa yo ki konn gen gwo pwoblèm pou yo rive santi yo alèz nan sosyete a, yo konn gen lenpresyon sosyete a voye yo jete lwen. Sa ki konn rete Yon sikatris pou jiskaske yo rive granmoun, ki vin bay pwoblèm nan lavimouche ak madanm oubyen manman , papa ak pitit.

Estrès psikolojik, pwoblèm sou konpotman seksyèl yo se kèk konsekans ki plis vizib lakay timoun ki sibi tizonnay. psikolog la esplike pou yon gwoup timoun, konn pa genyen twò gwo pwoblèm nan siy yo konn montre yo. Yon rezilta ki bay nan plizyè sitiyasyon tankou:

  • Tizonnay la te ka pa fèt ak twòp vyolans
  • Timoun sa yo ka eseye pwoteje tèt yo ki pèmèt yo ka sipòte twomatizasyon an

– sentom ki pa parèt yo ka rive efase pandan timoun nan ap grandi.

Konsa tou, tizonnay la konn bay gwo pwoblèm kay yon lòt gwoup timoun tankou :

  • Remò yo konn genyen chak fwa yo sonje sa ki te pase a
  • yo konn montre kòman aksyon an te pase menm nan jwèt yo ap fè
  • yo kon gen lenpresyon yo ap toujou kontinye sibi zak tizonnay la
  • Yo konn fè move rèv ki ba yo laperèz
  • yo konn pa enterese patisipe oubyen rete kote ki gen anpil moun
  • li konn difisil pou yo konsantre yo nan sa yo ap fè.

sa ta vle di, yon timoun ki sibi tizonnay seksyèl gen anpil chans pou li devlope gwo kè sote nan sante mantal li lè li vin granmoun. Nan Yon etid Psikològ Maurice te fè sou yon lis moun ki te viktim tizonnay lè yo te piti jis rive nan la karant lane, li montre moun ki viktim yo genyen sèt fwa plis chans pou yo gen yon gwo pwoblèm estrès psikolojik, nèf fwa plis nan yo konn rive pa gen kontwòl yo, sa ki konn fè yo pran dwòg jiskake yo rive pedi tèt yo.

You may also like

Leave a Comment